[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ60
2รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี สุขเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย40