[รายละเอียดนักวิจัย] 2560 : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่มคณะครุศาสตร์หัวหน้าโครงการ100
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรึกษาโครงการ0