[รายละเอียดนักวิจัย] 2560 : สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย50
2อาจารย์อลิสณา อนันตะอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์--ผู้ร่วมวิจัย30