[รายละเอียดนักวิจัย] 2560 : การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนินคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ80
2อาจารย์บวรลักษณ์ เงินมาคณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย20