[รายละเอียดนักวิจัย] 2559 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้วคณะครุศาสตร์หัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์พรรณราย เทียมทันคณะครุศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20
3อาจารย์สุเทพ ธรรมะตระกูลคณะครุศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20