[รายละเอียดนักวิจัย] 2565 : การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์หลายเฟสโดยใช้ VDCCs

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ40
2อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย20
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย20
4อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุลคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย20