[รายละเอียดนักวิจัย] 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์กับปัญหาการติดการพนันในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย20
3นางอัมพร สอนทน--ผู้ร่วมวิจัย20