[รายละเอียดนักวิจัย] 2565 : ลักษณะภาษาและคุณค่าในชื่อภาษาจียของนิสิตไทย

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ตรีศูล เกษรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2อาจารย์ศุภกร ทาพิมพ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย50