[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างคำถามและคำตอนของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าว

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์หทัยชนก อ่างหิรัญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวหน้าโครงการ70
2อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย30