[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การปรับปรุงอัลกอริทึมทำซ้ำสำหรับแก้ปัญหาอสมการแปรผันในปริภูมิฮิลเบิร์ต

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. ณัฐพล ปักการะนังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ70
2นายนพรัตน์ ไวโรจนะ--ผู้ร่วมวิจัย30