[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การแก้ปัญหาวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมภายใต้แรงดันที่เป็นฟังก์ชันไซน์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยใช้วิธีสมการเชิงอนุพันธ์แนบวรอนเสกียน

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2นางสาวณัฐณิชา มะสูงเนิน--ผู้ร่วมวิจัย40