[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและผลิตสารช่วยต้านแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำคณะครุศาสตร์หัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
5อาจารย์ธนภัทร มะณีแสงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10