[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : โครงการผลิตภัณฑ์จากลูปินิฟอลินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย MRSA และการศึกษาความสำคัญทางการตลาด ระยะที่ 1

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์--ผู้ร่วมวิจัย40