แผนงานวิจัย เรื่อง : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2552
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการย่อย : 0   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

ไม่พบผลลัพธ์