แผนงานวิจัย เรื่อง : การจัดการความรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2552
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : พิมพรรณ รังสิกรรพุม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  โครงการย่อย : 0   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

ไม่พบผลลัพธ์