แผนงานวิจัย เรื่อง : การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2555
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : สุวิทย์ วรรณศรี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : อาดุลย์ จงรักษ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ชูเกียรติ โพนแก้ว
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : สุวิทย์ วรรณศรี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี