แผนงานวิจัย เรื่อง : เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์
  ปีงบประมาณ : 2555
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่น้ำแผ่น
  นักวิจัย : วิลาสินี ดีปัญญา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ศันสนีย์ อุตมอ่าง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ
  นักวิจัย : กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
  นักวิจัย : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม