แผนงานวิจัย เรื่อง : โครงการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2554
  ประเภททุนอุดหนุน : สกอ.
  ผู้อำนวยการแผน : พวงผกา แก้วกรม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 2   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : สุรางค์รัตน์ พันแสง, พวงผกา แก้วกรม และ สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ตรีชฎา อุทัยดา, สุรางค์รัตน์ พันแสง, พวงผกา แก้วกรม และ สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี