แผนงานวิจัย เรื่อง : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขาสูง ภูทับเบิก บ้านทับเบิกอำเภอหล่มเก่า และบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2551
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : ถนอมนวล พรหมบุญ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 0   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

ไม่พบผลลัพธ์