แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์
  ปีงบประมาณ : 2551
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : ศันสนีย์ อุตมอ่าง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 0   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

ไม่พบผลลัพธ์