แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
  ปีงบประมาณ : 2551
  ประเภททุนอุดหนุน : พิจารณาผ่าน วช.
  ผู้อำนวยการแผน : อนุวัติ คูณแก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
  โครงการย่อย : 0   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

ไม่พบผลลัพธ์