แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : เสาวภา ชูมณี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : เสาวภา ชูมณี และ รุจิรา คุ้มทรัพย์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : รุจิรา คุ้มทรัพย์ และ เสาวภา ชูมณี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ และ เสาวภา ชูมณี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
  นักวิจัย : นันทรักษ์ รอดเกตุ, เสาวภา ชูมณี และ รุจิรา คุ้มทรัพย์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี