แผนงานวิจัย เรื่อง : แนวทางการเพิ่มมูลค่าผักปลอดภัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : นภาลัย บุญทิม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการย่อย : 6   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : นภาลัย บุญทิม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
2
  นักวิจัย : สนธยา วันชัย
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
4
  นักวิจัย : จตุพร จันทร์เพชร
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
5
  นักวิจัย : พิมพ์พร เกษดี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
6
  นักวิจัย : อรทัย ศรีวิพัฒน์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ