แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม แมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : ธงชัย เครือผือ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ธงชัย เครือผือ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : อภิชาติ สุวรรณชื่น
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : สุวิมล เทียกทุม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
  นักวิจัย : ประธาน เรียงลาด
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม