แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัล
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : นุชจรี สิงห์พันธ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 5   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ปิยะวัน เพชรหมี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
2
  นักวิจัย : นุชจรี สิงห์พันธ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : ปรมะ แก้วพวง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
4
  นักวิจัย : กติญา บุญสวน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
5
  นักวิจัย : น้ำฝน เบ้าทองคำ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์