แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : นรัตว์ รัตนวัย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : เอราวัณ ชาญพหล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : ยศวรรธน์ จันทนา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : นรัตว์ รัตนวัย
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
  นักวิจัย : หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม