แผนงานวิจัย เรื่อง : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อมของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริมทักษะและสุขภาพกาย 
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : น้ำฝน เบ้าทองคำ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : น้ำฝน เบ้าทองคำ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
2
  นักวิจัย : ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
3
  นักวิจัย : ปรมะ แก้วพวง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์