แผนงานวิจัย เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัยที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : นันทวัน พัวพัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : นันทวัน พัวพัน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
2
  นักวิจัย : กติญา บุญสวน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
3
  นักวิจัย : นิตยา นาคอินทร์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์