แผนงานวิจัย เรื่อง : การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับ
  ปีงบประมาณ : 2565
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
  ผู้อำนวยการแผน : แขก บุญมาทัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : แขก บุญมาทัน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
2
  นักวิจัย : สมใจ กงเติม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
3
  นักวิจัย : สุเทพ ธรรมะตระกูล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์