แผนงานวิจัย เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2564
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ผู้อำนวยการแผน : วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
  นักวิจัย : สดุดี คำมี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
  นักวิจัย : จุฬา เจริญวงค์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์