แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยว สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2563
  ประเภททุนอุดหนุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  ผู้อำนวยการแผน : ธงชัย เครือผือ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ธงชัย เครือผือ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ และ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม