แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่เพื่อผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบประณีต
  ปีงบประมาณ : 2563
  ประเภททุนอุดหนุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  ผู้อำนวยการแผน : ศิวดล แจ่มจำรัส
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ประธาน เรียงลาด, ยศวรรธน์ จันทนา และ ศิวดล แจ่มจำรัส
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : ศิวดล แจ่มจำรัส และ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : ยศวรรธน์ จันทนา, ประธาน เรียงลาด และ ศิวดล แจ่มจำรัส
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม