แผนงานวิจัย เรื่อง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ปีงบประมาณ : 2562
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
  ผู้อำนวยการแผน : ปาณิสรา คงปัญญา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ปาณิสรา คงปัญญา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
2
  นักวิจัย : วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
3
  นักวิจัย : วิไลพร วงษ์อินทร์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ