แผนงานวิจัย เรื่อง : บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2562
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
  ผู้อำนวยการแผน : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : ยุภา คำตะพล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี