แผนงานวิจัย เรื่อง : การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
  ปีงบประมาณ : 2562
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
  ผู้อำนวยการแผน : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : วิลาสินี ดีปัญญา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : ขนิษฐา ศรีนวล และ ตรีชฎา อุทัยดา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี