แผนงานวิจัย เรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2562
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
  ผู้อำนวยการแผน : กาญจน์ คุ้มทรัพย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์, เจษฎาพร ปาคำวัง, เขมปริต ขุนราชเสนา และ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : เจษฎาพร ปาคำวัง และ วรชัย ศรีเมือง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : รุจิรา คุ้มทรัพย์ และ นันทรักษ์ รอดเกตุ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี