แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2562
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
  ผู้อำนวยการแผน : พณณา ตั้งวรรณวิทย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 2   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : กนิฐา แสงกระจ่าง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
  นักวิจัย : ดวงจันทร์ สีหาราช
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี