แผนงานวิจัย เรื่อง : การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
  ปีงบประมาณ : 2561
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
  ผู้อำนวยการแผน : นภาลัย บุญทิม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการย่อย : 5   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
2
  นักวิจัย : ปิยะวัน เพชรหมี
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
3
  นักวิจัย : นภาลัย บุญทิม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
4
  นักวิจัย : จตุพร จันทร์เพชร
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
5
  นักวิจัย : เอกชัย แสงโสดา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ