แผนงานวิจัย เรื่อง : การเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2561
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
  ผู้อำนวยการแผน : ธีรภัทร กิจจารักษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : สนธยา วันชัย และ สุชาติ เขียวนอก
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
  นักวิจัย : ธีรภัทร กิจจารักษ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์