แผนงานวิจัย เรื่อง : การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2561
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
  ผู้อำนวยการแผน : ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : จิรโรจน์ บุญราช, โดมธราดล อนันตสาน และ สุภชัย ตรีทศ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
  นักวิจัย : อรุณ สนใจ, ธีรภัทร กิจจารักษ์ และ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
  นักวิจัย : ดวงจันทร์ สีหาราช, ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์, ยุภา คำตะพล และ ศรัญญา ตรีทศ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี