แผนงานวิจัย เรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2561
  ประเภททุนอุดหนุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
  ผู้อำนวยการแผน : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : สุวิมล เทียกทุม และ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และ ปริยากร บัวทอง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง และ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม