แผนงานวิจัย เรื่อง : สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้วิถีชุมชนเมืองมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  ปีงบประมาณ : 2560
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  ผู้อำนวยการแผน : กนิฐา แสงกระจ่าง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : อัคกะบัทคาน ปาทาน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : อลิสณา อนันตะอาด
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
  นักวิจัย : กนิฐา แสงกระจ่าง และ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์