แผนงานวิจัย เรื่อง : การศึกษาทรัพยากรชุมชน เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างทรัพยากรที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2560
  ประเภททุนอุดหนุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  ผู้อำนวยการแผน : ดวงจันทร์ สีหาราช
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
2
  นักวิจัย : ดวงจันทร์ สีหาราช
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : เอ็ม สายคำหน่อ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ