แผนงานวิจัย เรื่อง : การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2559
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  ผู้อำนวยการแผน : ศิวดล แจ่มจำรัส
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : ศิวดล แจ่มจำรัส
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
  นักวิจัย : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
  นักวิจัย : นุชจรี สิงห์พันธ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
  นักวิจัย : สุวิมล พันธ์โต
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ