แผนงานวิจัย เรื่อง : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตอรว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2559
  ประเภททุนอุดหนุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  ผู้อำนวยการแผน : ชาญชัย สุขสกุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการย่อย : 5   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : นันทกานต์ ศรีปลั่ง, ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ และ ภรวลัญช์ มาอยู่
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
2
  นักวิจัย : ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
3
  นักวิจัย : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ และ วิลาสินี ดีปัญญา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
  นักวิจัย : ปราณีต ใจหนัก
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
5
  นักวิจัย : อัจฉรา กลิ่นจันทร์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาการจัดการ