แผนงานวิจัย เรื่อง : การจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ปีงบประมาณ : 2559
  ประเภททุนอุดหนุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  ผู้อำนวยการแผน : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
  หน่วยงาน/คณะ : คณะครุศาสตร์
2
  นักวิจัย : ดวงจันทร์ สีหาราช
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : อัคกะบัทคาน ปาทาน
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี