แผนงานวิจัย เรื่อง : การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
  ปีงบประมาณ : 2559
  ประเภททุนอุดหนุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  ผู้อำนวยการแผน : พรทวี กองร้อย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 4   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : อิสระ ตั้งสุวรรณ์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : ธนาวรรณ พิณะเวศน์
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
  นักวิจัย : พรทวี กองร้อย
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี