แผนงานวิจัย เรื่อง : ศึกษาการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ BAD2 ต่อการสร้างสารหอม และการเปรียบเทียบปริมาณการสร้างสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และสารต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอกของข้าวไร่ลืมผัวในระยะพลับพลึงถึงระยะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อหาสมดุลที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารต่อการเพิ่มมูลค่าของข้าวลืมผัว และการผลิตอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ปีงบประมาณ : 2558
  ประเภททุนอุดหนุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  ผู้อำนวยการแผน : วิไลพร ปองเพียร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการย่อย : 3   โครงการ

รายละเอียดโครงการวิจัยย่อย

1
  นักวิจัย : เสาวภา ชูมณี, สมพงษ์ แสนเสนยา และ ชนากานต์ วิญญกุล
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
  นักวิจัย : ชนากานต์ วิญญกุล, พุทธชาด เมฆทอง, ถนอมนวล พรหมบุญ และ วิไลพร ปองเพียร
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
  นักวิจัย : รุจิรา คุ้มทรัพย์, ชะหน่าย มังคลารัตนศรี และ ตรีชฎา อุทัยดา
  หน่วยงาน/คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี