รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
#โครงการวิจัย
1อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : เพชรธยา แป้นวงษา
2เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
3การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปิยรัตน์ มูลศรี