รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน : ทุนส่วนตัว
#โครงการวิจัย
1รูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่ความสำเร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กฤษติญา มูลศรี